Положення (стандарти) бухгалтерського обліку

 
П(С)БО 1 - "Загальні вимоги до фінансової звітності"
П(С)БО 2 - "Консолідована фінансова звітність" 
П(С)БО 6 - "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" 
П(С)БО 7 - "Основні засоби"
П(С)БО 8 - "Нематеріальні активи" 
П(С)БО 9 - "Запаси"
П(С)БО 10 - "Дебіторська заборгованість" 
П(С)БО 11 - "Зобов'язання"  
П(С)БО 12 - "Фінансові інвестиції" 
П(С)БО 13 - "Фінансові інструменти" 
П(С)БО 14 - "Оренда" 
П(С)БО 15 - "Дохід"  
П(С)БО 16 - "Витрати"
П(С)БО 17 - "Податок на прибуток"
П(С)БО 18 - "Будівельні контракти"
П(С)БО 19 - "Об'єднання підприємств" 
П(С)БО 21 - "Вплив змін валютних курсів"
П(С)БО 22 - "Вплив інфляції" 
П(С)БО 23 - "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін"
П(С)БО 24 - "Прибуток на акцію" 
П(С)БО 25 - "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" 
П(С)БО 26 - "Виплата працівникам" 
П(С)БО 27 - "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність"
П(С)БО 28 - Зменшення корисності активів"
П(С)БО 29 - "Фінансова звітність за сегментами" 
П(С)БО 30 - Біологічні активи"
П(С)БО 31 - "Фінансові витрати" 
П(С)БО 32 - "Інвестиційна нерухомість" 
П(С)БО 33 - "Витрати на розвідку запасів корисних копалин"
П(С)БО 34 - "Платіж на основі акцій" 
П(С)БО  -  "Податкові різниці"